Electromagnetic Locking Solutions

JT pro Mini magnetlock 800N
JT205SL150C JT pro Minimagneet 800N
JT205SL150C

JT pro Mini Magnetlock 350N

JT205000
JT205000

JT pro Mini magnetlock 1500N
JT205SL180R JTPro Minimagneet
JT205SL180R
JT pro Magnetlock
for Sliding Doors 800N

JT205SL150
JT pro Electromagnet
built-in model 3000N
JT205SL200MR
JT205SL200MR

 

JT pro Electromagnet 3000N

JT205SL200S
JT pro Electromagnet 5000N

JT205SL220S
 

JT pro Elektromagnetset
with personalised anchorplate 3000N


JT205BL200
 

JT pro Elektromagneet
inox 3000N met RR
JT pro Elektromagneet inox 3000N met RR
JT205GL200
JT pro Elektromagneet
inox 5400N met RR

JT205GL220
JT pro Shearlock 12000N

JT205SL500
Houdmagneten & Deurvastzetters